+48 607529308

Regulamin szkoleń

„Regulamin szkoleń organizowanych przez "KRG - Kursy Resuscytacji Gdańsk”

I. Organizatorem szkoleń jest: 

PREMES Andrzej Mącznik, z siedzibą w Bąkowie 83-050, ul. Sikorki 10A, NIP 6462515339,  zwany dalej „PREMES”.

Firma „PREMES” prowadzi ośrodek szkoleniowy pod nazwą „KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk”.


II. Szkolenia

1. PREMES organizuje szkolenia w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej.

2. Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej organizatora w dziale „KURSY”.

3. PREMES spełnia wszystkie formalne wymogi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie organizowanych szkoleń.


III. Zgłoszenie uczestnictwa/Rezerwacja miejsca

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na podstronach witryny.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dany kurs lub do dnia określonego w ofercie szkolenia, odpowiednio:

Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa nie jest możliwe.

3. Przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z danymi dotyczącymi płatności za kurs.

4. O kolejności wpisywania zgłoszonych osób na ostateczną listę  uczestników kursu, decyduje data wpłynięcia opłaty kursowej na konto KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk. O możliwości dołączenia do grupy kursowej decyduje jak szybko została uiszczona opłata i czy zostały jeszcze miejsca w grupach kursowych. 

Należy dokonać opłaty wstępnej (50% całkowitej opłaty kursowej, lub całości opłaty) przez uczestnika w terminie do 7 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń (data uwidocznienia wpłaty na koncie KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk – ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1399 1000 0097 3393 2256). 

5. Brak płatności w ww. terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

6. Pozostałą część opłaty (po dokonaniu jedynie opłaty wstępnej) należy uiścić do momentu przyjazdu na szkolenie.

7. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk drogą elektroniczną na adres: biuro.krg@gmail.com.

2. Warunki rezygnacji przed wniesieniem opłaty przez Zgłaszającego:

 • brak konsekwencji

3. Warunki rezygnacji po wniesieniu opłaty przez Zgłaszającego:

 • do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń bez konsekwencji, chyba że rezygnacja nastąpi po wpisaniu uczestnika do systemu zarządzania kursami – COSY ERC oraz udostępnieniu materiałów do kursu przez KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk; wtedy potrącone zostanie 210 zł opłaty,
 • po zamknięciu zgłoszeń, potrącone zostanie 100% opłaty za kurs.

4. Zwrot całości lub części kwoty opłaty za kurs zostanie przekazany na konto wskazane przez osobę dokonującą rezygnacji.

5. Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia bez konsekwencji finansowych po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk.


V. Zmiany organizacyjne szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformowane zostaną osoby zgłoszone na kurs drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefonicznie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do osób zgłoszonych na kurs na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Organizator poinformuje Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie, wniesiona opłata zostanie zwrócona Zgłaszającemu.


VI. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

1. Uczestnik kursu ma prawo do:

 • udziału w kursie według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,
 • konsultacji zagadnień poruszanych na kursie z instruktorami prowadzącymi zajęcia,
 • rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania opłaty za kurs.

2. Uczestnik kursu ma obowiązek:

 • punktualnie stawiać się na zajęciach,
 • szanować prawa i obyczaje panujące na kursie,
 • szanować mienie Organizatora,
 • szanować prawa autorskie należne autorom książek, podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,
 • zachowywać się w sposób nie zakłócający przebieg kursu
 • przestrzegać przepisów BHP.

3. Dalsze postanowienia

 • uczestnik kursu wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność,
 • uczestnik, może nie zaliczyć kursu (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa, skreślenie z listy kursu) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach oraz gdy nie ma możliwości uzupełnienia wiedzy wynikającej z tej absencji.
 • obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa (100% frekwencja na zajęciach jest jednym z elementów dopuszczających do egzaminów końcowych)

4. Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w wypadku:

 • rezygnacji z uczestniczenia w kursie,
 • nie uiszczenia należnych opłat za kurs,
 • naruszenie nietykalności cielesnej innych kursantów, kadry instruktorskiej, organizatora i innych osób zaangażowanych w szkolenie
 • udowodnionego wandalizmu w zakresie sprzętu wykorzystywanego na kursie, oraz pomieszczeń wykorzystywanych w czasie szkolenia i ich wyposażenia
 • udowodnionego aktu kradzieży
 • uporczywego zakłócania przebiegu kursu
 • rażącego naruszenia Regulaminu.

Decyzję o skreśleniu Uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator i/lub Dyrektor Kursu po konsultacji z Instruktorami prowadzącymi zajęcia.

5. Kursant ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących Kursu Dyrektorowi Kursu lub Organizatorowi.

6. Dyrektor Kursu – w zależności od rodzaju kursu (certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji lub ITLS) jest osobą fizyczną wpisaną na Listę dyrektorów Kursu Polskiej Rady Resuscytacji, lub International Trauma Life Support, posiadająca uprawnienia Instruktora  nadane przez Europejską Radą Resuscytacji bądź ITLS, odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu i władna do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących tego Kursu, w tym decyzji o odwołaniu lub przerwaniu Kursu oraz o odmowie certyfikacji Kursu; Dyrektor Kursu certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji jest powołany przez Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji.

7. Czas trwania Kursu jest zgodny ze stosownymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji lub (w zależności od kursu) International Trauma Life Support i ma na celu umożliwienie Kursantom uzyskania przez nich stosownego certyfikatu Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, lub International Trauma Life Support.

8. Przebieg Kursu określony zostaje w Programie Kursu.

9. Organizator zobowiązuje się do rzetelności w organizacji kursu i stałego nadzoru metodycznego nad przebiegiem kursu.

10. Wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego Kursant oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu Szkoleń organizowanych przez KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk”, oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc umowy cywilno-prawnej.

VII. Cena kursu/Rachunek

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, dostęp do platformy edukacyjnej Europejskiej Rady Resuscytacji – COSY (komplet materiałów do danego kursu), nadzór merytoryczny Polskiej Rady Resuscytacji, certyfikat ukończenia/uczestnictwa w kursie, nadzór merytoryczny oraz koszt podręcznika i ewentualnych dodatkowych materiałów w przypadku kursu ITLS,  koszt napojów podczas przerw, obiady w przypadku kursów 2/2,5 dniowych.

2. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków (śniadanie, kolacja), dojazdu, parkingu, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

3. Zamawiający otrzyma od Organizatora rachunek/fakturę za kurs w terminie do miesiąca od jego zakończenia, droga elektroniczną na adres mail podany w czasie rejestracji.


VIII. Ewaluacja szkoleń

1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz instruktorów prowadzących.


IX. Certyfikaty/Zaświadczenia

1. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem/Zaświadczeniem dla danego kursu.

2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu/Zaświadczenia (poza zaliczeniem egzaminów końcowych w przypadku kursów ALS/EPLS/ITLS/ILS) jest obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie kursu.

3. Podczas kursów certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji oceniane są umiejętności praktyczne, umiejętność prowadzenia specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych oraz wiedza teoretyczna. Umiejętności praktyczne (ocena pacjenta według schematu ABCDE, bezpieczna defibrylacja, wykonywanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, udrażnianie dróg oddechowych) oceniane są na podstawie oceny ciągłej. Po prezentacji danej umiejętności oraz jej przećwiczeniu przez Kursanta, jej wykonywanie oceniane jest podczas całego Kursu. Kursant, który wykaże się prawidłowym wykonywaniem wymienionych umiejętności praktycznych pozytywnie zalicza ocenę ciągłą. Kursant, który w ocenie kadry uczącej na Kursie, nie zaprezentuje wymaganej kompetencji w wykonywaniu umiejętności praktycznych przed przystąpieniem do egzaminu końcowego musi pozytywnie zaliczyć egzamin z prawidłowego wykonywania umiejętności praktycznych. Nie zdanie egzaminu z prawidłowego wykonywania umiejętności praktycznych skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego Kursu i nieotrzymaniem certyfikatu.

4. Na kursach certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji egzamin końcowy składa się z części praktycznej, a na kursach ITLS z części praktycznej i teoretycznej (test). Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą obydwie części egzaminu otrzymują certyfikat. W przypadku negatywnego wyniku z egzaminu praktycznego, można powtórzyć egzamin praktyczny tylko jeden raz w czasie trwania kursu. Egzaminu teoretycznego (test) nie można poprawiać na tym samym kursie. W takim przypadku kursant może poprawiać test na innym kursie, w innym terminie. Negatywny wynik z egzaminu końcowego (część praktyczna i część pisemna) oznacza nieotrzymanie certyfikatu i konieczność powtórzenia całego kursu w przypadku chęci otrzymania certyfikatu, z poniesieniem wszystkich opłat za kolejny kurs. Negatywny wynik z jednej części egzaminu końcowego (część praktyczna lub część pisemna) upoważnia do ponownego zdawania tej części egzaminu na innym kursie w czasie 6 miesięcy od daty kursu, bez ponoszenia dodatkowych opłat za kolejny kurs.


X. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania jak i całkowitego ich usunięcia.


XI. Reklamacje

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: biuro.krg@gmail.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania.


XII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy Kodeksu Cywilnego.

scroll to top icon